Informatiemarkt ontwikkelingen Centrum De Meern

Op zaterdag 10 december organiseert de wijkraad Vleuten-De Meern, samen met de gemeente en betrokken partijen, een informatiemarkt over de ontwikkelingen in het centrum van De Meern.
Tijdens deze inloopochtend kunnen bewoners zich laten bijpraten over de ontwikkelingen in het gebied rondom de Meern.

De informatiemarkt is op zaterdag 10 december van 10.00 – 12.00 uur in De Marekerk op de Zandweg 126.

In 2012 werd met De Meern conferentie een nieuwe impuls gegeven aan de vastgelopen plannen voor de ontwikkeling van het centrum van De Meern en het Mereveldplein. Samen met bewoners is gewerkt aan haalbare plannen voor de toekomst. Er zijn zichtbare resultaten geboekt: de aanleg van een dorpstuin, de verbreedde Meernbrug, de sloop van Rhenomare en het nieuwe winkelcentrum op het Mereveldplein.
Een aantal ontwikkelingen zijn (nog) niet zichtbaar. Daarom heeft de Wijkraad Vleuten-De Meern verschillende betrokken (markt)partijen en projectleiders vanuit de gemeente gevraagd u te informeren over de laatste stand van zaken in de verschillende deelgebieden.

Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 10 december.
Aanmelden kan via secretariaat@wijkraadvleutendemeern.nl (is niet verplicht)

Wijkgesprek voor ouderen in Vleuten en Haarzuilens

De Wijkraad Vleuten – De Meern organiseert woensdag 2 november in de Theaterzaal in de Schakel van 14:00 – 16:00 uur een wijkgesprek over wijkverpleging en –verzorging in Vleuten en Haarzuilens. Het buurtteam en het wijkteam ‘Verpleging en Verzorging’ zijn ook aanwezig.

 

Programma:

Op het programma staan een korte kennismaking met Ruben Snoeren van het buurtteam Vleuten en met de dames Ineke Diemer en Lotte Dams van het wijkteam Verpleging en Verzorging in Vleuten. Zij zullen vertellen over hun werkzaamheden in de wijk. Aansluitend zal het wijkgesprek plaatsvinden onder leiding van wijkraadslid Janneke Kieft. Het doel van het gesprek is om te horen wat er speelt op het gebied van wijkverpleging en – verzorging. Ook wil de wijkraad met de wijkteams en ouderen uit de wijk verkennen welke verbeteringen voor senioren kunnen worden gehaald.

Het gesprek is in eerste instantie bedoeld voor ouderen in Vleuten en Haarzuilens, maar andere (ouderen) belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom.

 

De Wijkraad nodigt belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn bij deze avond. Aanmelden kan via: info@wijkraadvleutendemeern.nl

verslag wijkraadgesprek 2 nov

Wijkgesprek 5 juli 2016 te Haarzuilens

Locatie: ‘t Wapen van Haarzuylen te Haarzuilens

Aanwezig: Vanuit de wijkraad: Laurens Teuben (voorzitter), Fons Schut (secretaris), Hans Grijseels (penningmeester), Sylvia Lissenberg (lid), Hans Scholten (lid),
20 – 25 belangstellenden uit Haarzuilens e.o., Ed Kamans (VAR), Philine Baden (verslaglegging).
Opening
Laurens opent de vergadering en heet allen welkom. Er wordt een voorstelrondje gedaan en geïnventariseerd welke onderwerpen ter sprake moeten komen:

1. Taak wijkraad / invloed op wethouders
2. Verkeersveiligheid op de Brink
3. Afsluiting Bochtdijk
4. Ontsluiting Haarzicht
5. Rotonde Schoolstraat-Thematerweg
6. Voortgang Haarrijn
7. Voorzieningen ouderen
8. Buurtteam

1. Taak wijkraad / invloed op wethouders
De voorzitter geeft uitleg van de rol van de wijkraad. De wijkraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen aan B&W. Het kan 5 tot 6 maanden duren voordat er een reactie komt. Knelpunten worden hierdoor vaak onnodig lang niet opgelost.
Een bewoner geeft aan dat Natuurmonumenten een grote invloed heeft op het gebied rondom Haarzuilens. Hoe gaat de wijkraad hier mee om? De voorzitter geeft aan dat de wijkraad een adviesorgaan van de gemeente is en niet van Natuurmonumenten. Geadviseerd wordt om eventuele problemen aan te kaarten bij WBO Hoor de Haar. Heeft dat geen effect, dan kan altijd nog een beroep gedaan worden op de wijkraad.

2. Verkeersveiligheid op de Brink
Een bewoner geeft aan dat er veel sluipverkeer door het dorp Haarzuilens gaat ondanks de afsluiting in de ochtendspits van de Polderweg. Met name als er een file staat op de A2. Dit veroorzaakt onveilige situaties. Er is weinig controle.

De wijkraad gaat de gemeente vragen om te zorgen voor handhaving van:
• de maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom van Haarzuilens
• de maximumsnelheid van 60 km/u op de Thematerweg
• de afsluiting van de Polderweg tussen 7 en 9 uur ’s morgens voor niet-bestemmingsverkeer
 Actie: indienen wijkraadadvies

3. Afsluiting Bochtdijk
Tijdens evenementen van Kasteel de Haar (zoals de Country and Christmas Fair) pendelen er gelede stadsbussen over de Bochtdijk. Gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en schadelijk voor het wegdek. Het asfalt vertoont nu grote scheuren en kuilen, wat wel tot valpartijen moet leiden.
 Actie: indienen wijkraadadvies

4. Ontsluiting Haarzicht
Binnenkort wordt gestart met de bouw van 550 huizen en een school met 12 klaslokalen. De aan- en afvoerroute naar de school gaat dwars door de wijk en ouders moeten parkeren op het schoolplein.
 Actie: indienen wijkraadadvies

5. Rotonde Schoolstraat-Thematerweg
De ontsluiting van Haarzicht voor autoverkeer zal helemaal via de Thematerweg plaatsvinden. Onduidelijk is hoe de route gaat lopen voor het bouwverkeer, maar daarvoor geldt waarschijnlijk hetzelfde. De wijkraad heeft inmiddels advies ingediend om vóór de eerste schop voor Haarzicht de grond ingaat, een rotonde aan te leggen op het kruispunt Schoolstraat-Thematerweg-Maarssenseweg-Smalle Themaat.

6. Voortgang Haarrijn
De status quo van de realisatie van nieuwbouwwijk Haarrijn is onduidelijk. De wijkraad zal zich hierin verdiepen en zonodig een wijkraadavies indienen.

7.Voorzieningen ouderen
Ouderen uit Haarzuilens maken gebruik van voorzieningen in Vleuten (Kerkestein, Parkhof).
Burenhulp is goed aanwezig. Bewoners zorgen goed voor de ouderen.

8. Buurtteam
Het buurtteam komt ook in Haarzuilens. Klanten weten niet duidelijk de weg om gebruik te maken van deze diensten. Het gaat om praktische zaken zoals: tuin opknappen, hondje uitlaten. De buurtteams vragen meer aandacht hiervoor.

Rondvraag
De voorzitter doet een oproep: “De wijkraad is op zoek naar nieuwe leden. Voelt u zich betrokken bij de wijkraad en vindt u het belangrijk om mee te denken, wordt lid. U kunt contact op met de voorzitter van de wijkraad. Zie ook de website.”

Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.