Historische moestuin in Haarzuilens

Die gaan we herstellen in al zijn pracht en praal.
Een moestuin voor iedereen, jong en oud, die van de natuur wil genieten.         

  • Zelf actief in de tuin of als consument.
  • Zo van het land: verse groente en heerlijk fruit, allerlei bloemen .e n kruiden.
  • Zelf plukken of afhalen.
  • Een fijne plek om rond te lopen, op een bankje te zitten of een praatje te maken met de tuiniers.

Samen met Natuurmonumenten is een enthousiaste groep bezig met het uitwerken van ideeën voor het herstel van de historische moestuin bij kasteel de Haar.

En daarna natuurlijk: aan de slag in de tuin. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Dus als u meer wil weten of actief wil meedoen, meld u aan!

 

Sturen naar:  info moestuin de haar
en geef de volgende opties aan svp.

0 Ja, houd mij op de hoogte via een nieuwsbrief
0 Ja, ik wil actief meedoen als vrijwilliger

Naam Mailadres Telefoon

Dank.

 

Wijkraad heeft aandacht voor Haarzuilens

Traditiegetrouw komt de wijkraad Vleuten-De Meern-Haarzuilens een keer per jaar langs in Haarzuilens om te praten met de inwoners en van gedachten te wisselen over de toekomst.

En dit jaar was dat niet anders, maar nu wel met versterking van Hoor de Haar, de belangenvereniging van inwoners uit het brinkdorp. De opkomst was groter dan de afgelopen jaren. Zo’n 80 inwoners kwamen naar de loods van Emmaus aan de Eikstraat om eens te horen en ook om mee te praten. De gemeente was ook goed vertegenwoordigd met Stef Verheul, van wijkservice centrum en Louke Visser, wijkregisseur Vleuten-De Meern. Verder ook Gradus Lemmen, gebiedsmanager Natuurmonumenten, en van Kasteel De Haar was Aletta de Jong op de vergadering. Golfclub De Haar was verhinderd, maar na de zomer wordt iedereen uitgenodigd om langs te komen en het laatste nieuws te horen over de plannen en uitbreiding van de golfclub. Een peiling op de vergadering wees uit dat er veel belangstelling was voor de bijpraatbijeenkomst op de golfclub.

Er was weer genoeg om over te praten en dat gebeurde ook in een sfeer van betrokkenheid, maar wel met een duidelijke mening van de inwoners, aldus wijkraadvoorzitter Hanneke Rouwers. Eerst was er de uitleg over het werk van de wijkraad en hun rol richting de gemeente met gevraagd en ongevraagd advies. Ook werd nog even kort de enquête over het wonen en leven in Vleuten, De Meern en Haarzuilens toegelicht. Het is goed toeven in deze grootste wijk van Utrecht, maar er zijn wel veel aandachtspunten, ook in Haarzuilens.

Het dorp staat al jaren onder druk met steeds meer activiteiten en toerisme en dat gaat niet altijd even goed. Kasteel De Haar is een grote trekker met bezoekers uit binnen- en buitenland en de groeiende recreatieve natuur rond Haarzuilens trekt ook steeds meer volk en dan knelt wel. Daarnaast blijven er klachten over het onderhoud van de wegen en stoepen en parkeerplaatsen. Haarzuilens krijgt ook binnenkort te maken met twee nieuwe wijken in de nabije omgeving. Het bouwen aan Haarzicht aan de Thematerweg schiet al aardig op en de ruim 500 woningen met een school zorgen ook weer voor extra verkeer. Vooral de fietsoversteek op de Thematerweg was onderwerp van discussie.

De Wijkraad houdt zich daar intensief mee bezig en de dringende wens is een voetpad langs de hele Thematerweg tussen Vleuten en Haarzuilens, ook omdat het fietspad steeds drukker wordt, mede door de fietsbrug over de A2 tussen het natuurgebied en Maarssenbroek. En dan is er vanaf 2019 de ontwikkeling van de wijk Haarrijn met zo’n 400 woningen tussen de plas en de A2 op de hoek bij Maarssenbroek. Ook dat zal gevolgen hebben voor het verkeer in het gebied. De wijkraad beloofde alle ontwikkelingen goed te volgen.

Verslag wijkraadbijeenkomst Vleuten-De Meern datum: 9 juli 2018

Verslag 09 juli 2018 wijkraad en hoor de haar 1[180729]

 

Verslag wijkraadbijeenkomst Vleuten-De Meern

datum: 9 juli 2018 Locatie:

Emmaus, Eikstraat te Haarzuilens

Aanwezig namens de wijkraad: Edward Maas, Stephan de Wilde, Marie-Louise Lammers-Span en Stephen van Aken. Voorzitter: Hanneke Rouwers Notulist: Philine Baden

Aanwezig namens Hoor de Haar: het bestuur: Sandra Molenbeek, Connie Oostrom en Jos van der Meer en Marie-Jose van Vliet

Genodigden vanwege agendapunten:

– Natuurmonumenten de Golf: vertegenwoordigd door Gradus Lemmen

– Kasteel de Haar: Anetta de Jong

– Gemeente Utrecht: Louke Visser (wijkregisseur) en Stef Verheul (beleidsmedewerker)

– Historische moestuin: Dolf van Baarlen, Henk Klein Gunnewiek

Vanuit Haarzuilens een hele grote groep bewoners en belangstellenden.

============ Gegevens: www.wijkraadvleutendemeern.nl en facebook www.facebook.com/wijkraadvdmh

E-mail: secretariaat@wijkraadvleutendemeern.nl

E-mail historische moestuin: info@moestuindehaar.nl E-mail

Natuurmonumenten: contactformulier via www.natuurmonumenten.nl/contact

Iedereen wordt met koffie/thee ontvangen op het plein voor het Emmaus gebouw. Besloten wordt vanwege de temperatuur om de vergadering binnen voor te zetten.

Opening De voorzitter heet de aanwezigen en belangstellenden en de genodigden welkom.

Agenda punt 1: korte toelichting van de organisatoren: Wijkraad Vleuten, de Meern en Haarzuilens heeft verschillende deelgebieden onder haar aandacht en is via de belangenvereningingen in contact met bewoners. Daardoor weet de wijkraad wat er speelt. Het college van B en W ontvangt gevraagd en ongevraagd advies van de wijkraad over zaken die de wijk betreffen. Wijkraadsleden zijn mensen die in de wijk wonen of werken, en niet actief zijn in de gemeentepolitiek.

Voor verdere informatie verwijst de notuliste naar de website voor de presentatie van de wijkraad en naar facebook.

Een paar feiten: (tav Haarzuilens)

– In 2017 is een wijkraadpleging geweest onder bewoners van Vleuten-De Meern en Haarzuilens met het thema “wonen, nu en in de toekomst”. Hierin werden onderwerpen als parkeren, type huizen, hoe thuis te kunnen blijven wonen en veiligheid. De uitslag van deze wijkraadpleging liet een hoge tevredenheid van bewoners zien.

– In 2017 heeft de wijkraad een advies ingediend voor het aanleggen van een rotonde op de Thematerweg/Schoolstraat voordat de bouwrijp fase van Haarzicht startte.

– In 2018 heeft de wijkraad een advies ingediend tav fietspad (voetpad) Thematerweg

1. B Hoor de Haar Dit is een belangenvereniging voor het dorp haarzuilens. Jos van der Meer roept aanwezigen op om zich te melden voor bestuurslid van Hoor de Haar.

Agendapunt 2 en 3 . Advies wijkraad ten aanzien van de Thematerweg. / en verkeer in en om Haarzuilens

Het uitgebracht wijkraad advies is een op een opgenomen in de VAR en een ieder heeft dit gelezen. Bewoners uiten hun zorgen over de Thematerweg in zijn huidige staat en de toekomst met de komst van de wijk Haarzicht.

– Een gevaarlijke overgang van het fietspad waarvan automobilisten zich niet bewust zijn en zeker niet over de linkerschouder kijken naar achterop komend fietsverkeer. Men verwacht daar zeker ongelukken.

– Daar waar het fietspad vanuit Haarzuilens naar de rechterkant van de weg wordt verplaatst is nu een uit/ingang van bouwverkeer / zwaar vrachtverkeer weggenomen met daarnaast een grote verkeersbeweging door het dorp. Men ervaart dit als levensgevaarlijk.

– De rotonde is krap met zijn in- en uitgangen. Het vrachtverkeer kan niet deze rotonde nemen en gaat vaak over de zij- en middenberm . Er gaat een gerucht dat er een grote rotonde gaat komen. De heer Verheul zal dit opvragen.

– Men maakt zich grote zorgen over de twee toegangswegen die de wijk Haarzicht heeft. Beiden bevinden zich aan de Thematerweg. Dit zal vooral in de spits veel verkeersbewegingen met zich meebrengen. Men verwacht dat het sluipverkeer door haarzuilens zal toenemen

– Er komt een 30 kilometer stuk weg van de ingang Haarzicht tot de rotonde. Bewoners ervaren dit al merkwaardig. Blijft het overgebleven kleine stuk Thematerweg richting Haarzuilens dan 80 kilometer?

– Het sluipverkeer in Haarzuilens is erg toegenomen. Dit ondanks de verkeers beperkende borden. Er vindt geen handhaving op de naleving van de verkeersmaatregelen plaats. Vooral als de tunnel van de A2 geheel of gedeeltelijk gesloten is, is Haarzuilens een alternatieve route geworden.

De heer Verheul meldt dat er na de zomer zal er een avond worden gehouden met als doel bewoners te raadplegen over het onderwerp de Verkeersveiligheid Thematerweg. Verdere informatie volgt nog. Verheul benadrukt dat het is belangrijk om in grote getale hierbij aanwezig te zijn en de stem te laten horen.

De wijkraad meldt dat na de zomer en een schouw gepland zal worden mbt Haarzuilens waarin met bewoners de verkeershinderende plekken in kaart worden gebracht. Stoepen (smal/breed), zicht, ingangen, bewegwijzering, etc. De uiteindelijke datum wordt via Hoor de Haar gedeeld en ieder wordt uitgenodigd daar zeker bij aanwezig te zijn.

Agendapunt 3. Parkeren in en om Haarzuilens tijdens evenementen Het parkeren tijdens grote evenementen in de tuinen van het kasteel in Haarzuilens is heel lastig geworden. Men voorziet dat, naast het kasteel en de evenementen, ook het recreeeren in het natuurgebied “het natte land”, de geitenboerderij en de activiteiten van natuurmonumenten er een druk op het parkeren komt. Zeker als golfclub de Haar gaat uitbreiden en er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de weidevelden. (deze worden nu gebruikt als tijdelijke parkeerplekken, maar worden dan onderdeel van het golfterrein) De hinder die men er nu ondervindt is dat bewoners niet meer op hun “eigen” parkeerterrein voor hun huis kunnen staan omdat bezoekers daar parkeren in het dorp. Dat tijdens evenementen er gebruik gemaakt wordt van pendelbussen en verder gelegen parkeergelegenheid (Maarssen en Haarrijnse plassen). Er gaat het gerucht dat er betaald parkeren wordt ingevoerd. De heer Lemmen van Natuurmonumenten licht toe wat de visie van NM is op parkeren in relatie tot natuurgebieden en recreeeren. Hij plaatst het vraagstuk van Haarzuilens in de landelijke benadering van NM op dit type vraagstukken. Het knelpunt wordt zeker onderkent en vanaf 16 juli is een projectleider met verkeersdeskundigheid aangesteld om dit probleem verder uit te zoeken.

Mevrouw de Jong van Kasteel Haaarzuilens vertelt over de verschillende oplossingen die al zijn getoetst. Zo is er een initiatief dat bezoekers vanaf het station een rechtstreekse bus verbinding hebben met het kasteel tijdens het evenement. Er is ook een toets geweest met verlagen/verhogen van toegangstarieven als men met openbaar vervoer kwam.

Agendapunt 4. Voortgang boerderij Baltus, Polderweg en Rijndijk

– De wethouder de Greeflaan heeft een slecht onderhouden groenstrook. Dit belemmert de doorgang voor wandelaars en autos. Er liggen afgeknipte takken en deze worden niet opgeruimd. De voetgangers bezeren zich aan de bramenstruiken. Dit voorbeeld nodigt uit tot het noemen van meerdere plekken waar achterstallig onderhoud wordt gepleegd door Natuurmonumenten.

– Zo ook het huisje Goes. Dit huisje en de tuin erom verkeert in een verwaarlooste staat. – De heer Lemmen stelt voor om een aparte avond hierover te beleggen bij hen op Wielrevelt.

– De status van de toekomstige koopwoningen aan de Ockhuizerweg /Rijndijk worden besproken en de heer Lemmens vertelt dat er nog weinig nieuws te vertellen valt.

– De Polderweg is drukke weg en smal en daardoor slecht toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Eerdere verzoeken om een fietspad/voetpad aan te leggen worden verkend.

Agendapunt 6. Inventariseren welke onderwerpen aandacht nodig hebben De voorzitter constateert dat dit onderwerp door alle voorgaande agendapunten heen loopt. Toch zijn er nog enkele.

– Golfclub de Haar heeft bijde Hoge Raad de toestemming gekregen voor uitbreiding van de 9 holes baan naar een 18 holes baan. Graag hadden wij deze avond de toekomst van de golf en de gevolgen voor de nabije omgeving op de agenda geplaatst. Helaas kon het golfbestuur op deze korte termijn aanwezig zijn. De voorzitter van de golf heeft toegezegd om voor belangstellenden informatie en plannen en “hobbels” te willen delen Wellicht is het een idee om dat dan op de golf zelf te doen/op een avond. Dan kunnen de bewoners ook zien om welke ontwikkelingen het gaat. Mevrouw Rouwers inventariseert bij handen opsteken dat er een grote belangstelling voor is om op deze uitnodiging in te gaan. Zij zal dit opnemen met GC de Haar.

– Bewoners in de Wethouder de Greeflaan geven aan dat ze nog steeds veel toeristen zien die deze weg als ingang zien naar het kasteel. Die ingang is niet vinden. Er is al een bord geplaatst in het engels, maar werkt nog niet afdoende. Mevrouw de Jong vertelt dat zij al meerdere keren met google contact heeft opgenomen de ingang te wijzigen op google maps. Helaas nog zonder succes..

– Over de Bochtdijk rijden weer vaker auto’s. Dit komt omdat de palen, die de toegang blokkeren, eruit zijn. Hier wordt notie van genomen.

– In de verkeer schouw zal de wijkraad de volgende onderwerpen opnemen: Bochtdijk, wandelpaden, rotonde Thematerweg en de Thematerweg zelf.

Agendapunt 7. Plan tot herstel historische moestuin Kasteel de Haar

Er volgt een presentatie om de historische moestuin van Kasteel de Haar in ere te herstellen. Uitgangspunt is om dit kostendekkend te kunnen exploiteren en de tuin in te richten in overeenstemming met het beschermende dorpsgezicht , het landschap en de natuur. De hoofdfunctie van de moestuin is het telen en oogsten van groente, fruit, bloemen en kruiden in ‘open grond” en in kassen. Er een enthousiaste groep bezig met het uitwerken van ideeen voor het herstel van de historische moestuin. Het plan wordt globaal gepresenteerd en deze notulist verwijst naar de website van de wijkraad voor meer info

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De notulen van de vergadering zullen worden gepubliceerd op de website van de wijkraad en ook de voortgang van de genoemde punten zal daar worden vermeld.

Iedereen wordt uitgenodigd om na te praten met een drankje en de Emmaus wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.